Основи на счетоводството - онлайн курс с 6-месечен достъп, плюс възможност за дигитален сертификат и бонус курс Project Management, от Европейска академия

Счетоводство за всички! Този курс на Европейска академия е подходящ и за хора без опит, но с желание да водят уверено счетоводството на предприятия и малки частни компании.

Основи на счетоводството - онлайн курс с 6-месечен достъп, плюс възможност за дигитален сертификат 39.39 лв Грабни
Описание на курса
Онлайн курсът "Основи на счетоводството" е разработен с цел да осигури твърда основа на начинаещите в областта на счетоводството, както и на тези, които искат да затвърдят и разширят своите базови знания по предмета. Програмата е внимателно структурирана, за да обхване ключовите понятия и методи на счетоводството, включително ефективното отчитане на финансови трансакции и майсторското подготвяне на финансови отчети. Със своите видео лекции, чиято продължителност варира между 15 и 20 минути, курсът предлага лесен за усвояване формат, който е идеален за всеки. Лекциите се отличават с ясен и разбираем език, като акцентът е поставен върху практическите примери и упражнения, които помагат за по-доброто разбиране на материала. Чрез своята всестранна програма, "Основи на счетоводството" предлага неповторима възможност за курсистите да поставят здрава основа на своите знания и умения в счетоводството, като едновременно с това се подготвят за по-напреднали изследвания или професионално развитие в областта.
Теми, които ще бъдат разгледани
• Модул 1 - Основни на счетоводната рамка
Първи модул предлага цялостен поглед върху счетоводството като основополагаща наука и практика в бизнес управлението. Този модул разкрива ключовите компоненти на счетоводната система - от активите, пасивите и собствения капитал, до приходите, разходите и условните сметки. Всяка тема е разгледана подробно, с акцент на нейната практическа приложимост и място в общата рамка на счетоводството. Курсът поставя началото на разбирането за счетоводството не само като средство за записване на финансови трансакции, но и като важен инструмент за анализ, оценка и стратегическо планиране в бизнеса.

• Модул 2 - Техники, методи и приложения в счетоводството
В този модул, курсистите се запознават с методите и техниките, които стоят в основата на счетоводната практика. Разглежда се същността на счетоводния метод, включително важността на балансовото обобщаване и подробности около счетоводния баланс. Специално внимание е отделено на системата на счетоводните сметки и критичната роля на метода на двойно записване. Уроците обхващат и практическите аспекти на счетоводството, като документация, инвентаризация, оценяване, и методи за калкулиране, които са важни за точното отчитане и анализ на финансовото състояние на предприятието. Финалният акцент на модула е поставен върху практическите аспекти на подаването на Годишни финансови отчети (ГФО) и Годишна данъчна декларация (ГДД), като подчертава важността на счетоводството не само като средство за вътрешно управление, но и като ключов елемент в отчетността пред регулаторни органи.

• Модул 3 - Структура и принципи на счетоводното отчитане
Модул 3 залага фундаментите на ефективното счетоводно управление, като изследва регулаторната рамка, установяваща счетоводството като регулирана професия. Освен това разглежда основните счетоводни принципи, които насочват процесите на отчитане и подчертават тяхната роля за гарантиране на прозрачност и точност във финансовите отчети. Акцентира се на значението на счетоводната политика като средство за адаптиране на общите принципи към конкретните условия и нужди на всяко предприятие, улеснявайки вземането на информирани решения. В тази връзка се обсъжда и подходът за отчитане на операции и събития спрямо различни счетоводни обекти, осигуряващ детайлно и точно представяне на икономическата дейност. Модулът подготвя курсистите да разбират и прилагат тези принципи и политики в практиката за подобряване на финансовата отчетност и управление.
За кого е предназначен
Курсът "Основи на счетоводството" е предназначен за:
• Начинаещи в сферата на счетоводството, които искат да поставят твърда основа на своите знания.
• Предприемачи, желаещи да разберат как да управляват финансите на своя бизнес.
• Студенти по икономика или бизнес администрация, които искат да затвърдят своите теоретични знания с практически умения.
• Финансови анализатори и консултанти в началото на кариерата си, търсещи да разширят своите компетенции.
• Служители във финансови отдели, които искат да подобрят своите счетоводни умения.
• Самостоятелно заети лица, които трябва да управляват своите собствени счетоводни записи и данъци.
• Хора, които се стремят към промяна в кариерата и искат да влязат в областта на счетоводството.

След завършването на курса :Основи на счетоводството", участниците ще придобият следните умения:
• Разбиране на основните счетоводни понятия и принципи: Курсистите ще научат основите на счетоводството, включително активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи и условни сметки, което ще им помогне да разберат структурата и функциите на счетоводната система.
• Прилагане на метода на двойно записване: Участниците ще научат и упражняват метода на двойно записване, основополагащ за счетоводната практика, което е критично за коректното финансово отчитане.
• Умения за документиране и инвентаризация: Курсистите ще развият умения за ефективно документиране и инвентаризация, което е от съществено значение за управлението на активите и за отчитането на счетоводната информация.
• Оценяване и калкулиране в счетоводството: Участниците ще научат как да правят оценки и калкулации, необходими за счетоводния процес, осигуряващи точността на финансовите отчети.
• Съставяне и анализ на финансови отчети: Ще бъдат придобити умения за подготовка и анализ на основните финансови отчети, включително баланс, отчет за приходите и разходите, и отчет за паричните потоци.
• Прилагане на счетоводни принципи и политики: Участниците ще се научат как да разработват и прилагат счетоводна политика, съобразена със спецификата на всяко предприятие, и разберат как тези политики влияят на финансовото отчитане и анализ.
• Регулаторна съобразност и етични норми в счетоводството: Ще разберат важността на спазването на счетоводните стандарти и законодателство, както и етичните норми, управляващи професионалната практика. Тези умения ще осигурят на курсистите необходимата подготовка и увереност за ефективно управление на счетоводни задачи и вземане на информирани финансови решения.
Продължителност на обучението
Програмата на обучение е с продължителност от 96 учебни часа, като достъпът Ви до нея е от 6 месеца, считано от деня на създаване на акаунта Ви. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курса на обучение е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.
Завършване и финален тест
Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график. След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

След успешното завършване на своето обучение и успешни преминаване на финален тест, всички участници ще бъдат наградени с официален дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера. Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Бонуси към офертата

 • Всеки клиент с ваучер получава бонус курс - Project Management.

Условия на офертата:

 • Валидност на ваучера: от 16 Април до 28 Юни 2024г.
 • За да активирате ваучера си, е необходимо да го регистрирате чрез предоставения линк в уебсайта на Европейска Академия. Тази процедура трябва да се извърши в рамките на срока на валидност на ваучера.
 • Достъпът до нашата платформа за дистанционно обучение ще Ви бъде предоставен в рамките на работния ден, при условие че регистрацията е осъществена не по-късно от 18:00ч. В случай че регистрацията бъде извършена след този час, както и в Събота след 14:00ч или в Неделя, достъпът ще бъде активиран на следващия работен ден.
 • Веднага след като предоставите необходимата информация за регистрация, ще бъде създаден Вашият профил в платформата за обучение. На посочения от Вас електронен адрес ще получите имейл с данни за достъп и кратка инструкция за използване на функциите на платформата.Можете да посетите уебсайта на образователната платформа на следния адрес и да се логнете с получените данни за достъп.
 • Достъпът Ви започва от момента на създаване на Вашия профил на платформата за дистанционно обучение.
 • След успешно завършване на курса и положения финален тест, Вие ще имате възможността да генерирате своя дигитален сертификат и уверение.
 • Възможно е да получите тези документи на хартиен носител с мокър печат и златно лого срещу доплащане към Европейска Академия за Психология и Приложни Науки за таксата и доставката според тарифите на куриерската фирма. Заявка за изготвяне на документите на хартиен носител може да направите на следния линк.
 • След активиране на достъпа до обучителната програма, замяната на курс не е възможна.
 • Подробности относно общите условия на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки можете да намерите тук.
 • Имате възможност да откажете покупката на ваучера и да поискате възстановяване на сумата, ако това се случи в рамките на 14 дни от датата на покупка. Това право на отказ е приложимо при условие че ваучерът не е бил предоставен и използван. Ако сте активирали ваучера, получили сте данни за достъп или сте започнали да използвате услугата, предоставяна чрез дигиталната ни платформа Education Academy, вече не можете да се възползвате от правото си на отказ, и сумата, платена за ваучера, не подлежи на възстановяване.
 • Всички други глобални условия на Grabo.bg
Задай въпрос

Осигурено от Европейска академия

European Academy of Applied Skills (EAAS) - Вашата Платформа за Елитно Образование и Професионално Развитие

Създаване на мост между академични знания и приложими умения Академия БГ
се издига като един от пионерите в образователната сфера в България, предоставяйки обширен спектър от курсове и сертификации в критични области като психология и педагогика, мениджмънт и маркетинг, бизнес и иновации, счетоводство и финанси всички със силно фокусиране върху приложимостта и практическата стойност на знанието.

Акредитации, които отразяват нашата отдаденост към качеството

Ние от European Academy of Applied Skills сме изключително горди от нашите акредитации и членства, които включват гаранция за качество ISO 9001:2015, акредитирани програми за педагогически специалисти от Министерството на Образованието и Науката (МОН), както и статута ни като първият български образователен център, акредитиран от International Alliance of Professional Business Elites (IAPBE) и Continuing Professional Development (CPD) къмThe CPD Group, с акредитирано членство в European Association of Applied Psychology, International Association for Management Development in Dynamic Societies, Association for Talent Development, Association for International Education и други. Академията Бг е регистрирана като търговска марка към Патентно ведомство на Република България с Рег. № 168615.

Партньорства, които обогатяват и подкрепят приложението на обучението

Сътрудничеството ни с корпоративни лидери като Telus International Bulgaria и SIEMENS Bulgaria не само обогатява учебния процес, но и създава реални възможности за приложение на придобитите умения в динамичния бизнес контекст. Допълнително, нашата колаборация с учебни програми в Колеж "Света Ариадна" предоставя възможности за продължаване на образованието във висши учебни заведения.

Достъпно и качествено обучение за всеки

Всеки курс, програма или сертификация, която предлагаме, е разработена с ясен и същевременно задълбочен език, гарантирайки, че висококачественото обучение е достъпно и разбираемо за всички.

Разнообразие от професионални курсове и програми

Открийте курсове, които не само укрепват съществуващите Ви умения, но и отварят врати към нови кариерни възможности, като предоставят обстоен теоретичен фундамент и актуални знания от експерти в областта.

Свобода и гъвкавост с нашата онлайн платформа

Отворете врати към знание, където и да сте, с нашата платформа за дистанционно обучение! В EAAS, ние разбираме динамиката на Вашия ежедневен живот и предлагаме неограничена гъвкавост, за да учите според своите желания. Нашата платформа е достъпна от всяко устройство, по всяко време, предоставяйки Ви възможността да се обучавате със свой собствен темп

Сертификат и Удостоверение

При успешно завършване на обучението, Вие получавате сертификат и удостоверение, които подчертават и утвърждават Вашите новопридобити умения и квалификации, признати на национално и международно ниво.

Европейски стандарти и признание

Ангажирани сме с прилагането на най-добри практики и стандарти, издигани от европейски източници и организации. Това гарантира, че Вашето обучение е актуално, релевантно и признато на международно ниво.

100% Признание на Вашето обучение
Всеки курс, преминат при нас, е пълноценно признат, с възможност за добавяне на приложение към Вашия сертификат за допълнителна увереност и прозрачност.

Станете част от нашата образователна общност

Получете нови знания, развивайте професията си и бъдете част от общността на професионалисти, които избраха European Academy of Applied Skills за своя партньор в обучението и кариерното развитие.

Офертата е осигурена от ЕВРОПЕЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЯ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ ЕООД, ЕИК: 206235369 (Европейска академия).
Основи на счетоводството - онлайн курс с 6-месечен достъп, плюс възможност за дигитален сертификат и бонус курс Project Management
Топ цена: 3939лв Грабни ваучер
2грабнати ваучера

Още за разграбване:

Виж всички оферти

Последвай Grabo.bg:

Facebook Instagram
Адрес и контакти
Онлайн услуга academy-bg.com
Отзиви от клиенти (162)
Добри оферти и бързо обслужване.
Много добра платформа.
Brand 5
Ако търсите развитие и знание, тук е мястото!
Покажи още ревюта
Контакти с Grabo.bg: Форма info@grabo.bg 087 530 1090 (10:00 - 18:30ч)