Психолингвистика и психология на развитието - онлайн курс с 6-месечен достъп с възможност за дигитален сертификат и бонус курс Project Management, от Европейска академия

Ако сферата на психологията и психолингвистиката ви интересува, тогава курсът на Европейска академия е точно това, което ви трябва. Грабнете си ваучер сега и се потопете в света на науката!

Психолингвистика и психология на развитието - онлайн курс с 6-месечен достъп, плюс възможност за дигитален сертификат 54.99 лв Грабни
Описание на курса
Представяме ви революционният за страната курс "Психолингвистика и психология на развитието" - пътешествие, което обединява загадките на езика, ума и сърцето, разкривайки как те се преплитат и взаимодействат през целия човешки живот. Открийте богатството и сложността на езиковото развитие и психологическите процеси. В този интегративен курс ще разгледаме човешкото развитие от ранно детство до късна възраст, последвано от задълбочено изучаване на психолингвистиката, за да разберем как езиковите ни умения се формират, развиват и променят в контекста на нашето психологическо развитие.Разработен за любознателни умове, които искат да разберат как езиковите способности се формират и еволюират в контекста на психологическото развитие, курсът е съсредоточен върху обогатяването на знанията за ключовите теории и принципи, които обуславят човешката комуникация и развитие. Програмата обхваща широк спектър от теми, които осигуряват комплексно разбиране за езиковото развитие и психологическите промени през живота. Участниците в курса ще се потопят в богатия свят на психолингвистичните техники и ще научат как те могат да се прилагат за подобряване на междуличностната комуникация. Подходящ както за професионалисти, така и за специалисти, които стремят да приложат тези знания в своите области, програмата предоставя възможност за развитие на ценни умения, които обогатяват личния и професионален живот. Присъединете се към нас в това интригуващо пътешествие през света на психолингвистиката и психологията на развитието, и разширете своите хоризонти с нови познания и умения, които ще трансформират начина, по който възприемате езика и човешкия ум.
Теми, които ще бъдат разгледани
Модул 1 - Основи и теоретични перспективи в психологията на развитието.
Започваме с задълбочено пътуване в света на психологията на развитието, разкривайки как различни теории и перспективи обясняват еволюцията на човешкото поведение и мислене от раждането до зрелостта. Обхващайки от психоаналитичните концепции на Фройд до прогресивните идеи на Виготски за културното въздействие върху развитието, този модул предоставя ключови инструменти за разбирането на психологическия растеж и формирането на личността.

Модул 2 - Преходи и трансформация: от раждането до късна зрялост.
Модул 2 предлага комплексен анализ на индивидуалното развитие от раждането до зрелостта, изследвайки влиянието на биологични и социални фактори върху психологическото и физическото развитие. Той разглежда ключовите етапи в живота на човека, акцентирайки на специфичните промени и предизвикателства, свързани с всяка фаза. Особено внимание е отделено на взаимодействието между индивида и неговата среда, подчертавайки как социалните и културни контексти влияят на формирането на личността и социалната адаптация.

Модул 3 - Динамика на развитието и социална интеграция.
Настоящия модул изследва сложната динамика на човешкото развитие и неговата интеграция в социалния свят, акцентирайки върху начините, по които индивидите наследяват и приспособяват социални патерни, формират самосъзнанието и уменията за взаимодействие с другите. Той предлага уникален поглед към критичните моменти, в които децата и възрастните разкриват и развиват своят вътрешен потенциал, проследявайки как когнитивните процеси и природни инстинкти влияят на личностното укрепване и социалната адаптация.

Модул 4 - Интеграция на психологически теории и подходи.
Модул 4 съчетава различни психологически подходи за дълбоко разбиране на човешкото развитие и поведение, като акцентира на тяхната приложимост и взаимодействие. Разглеждайки широк спектър от теории и идеи, този модул ни предоставя уникалната възможност да разберем сложността на човешката психика от множество гледни точки, което обогатява нашето възприятие за разнообразието на човешките поведенчески модели и психологически процеси.

Модул 5 - Основи на психолингвистиката и езиковата обработка.
Настоящия модул разглежда психолингвистиката като мост между езика и човешкия ум, изследвайки как езикът се формира, обработва и възприема в контекста на когнитивните и неврологични процеси. Той предлага дълбок поглед върху механизмите на придобиването и развитието на езика, както и върху неговото значение за мисленето и социалната интеракция. Разкрива се сложността на езиковата комуникация и взаимодействието на езика с мозъчните функции, представяйки ключови концепции и открития в областта на психолингвистиката.

Модул 6 - Приложна психолингвистика и социокултурни аспекти.
В тази част навлизаме в областта на приложната психолингвистика, с акцент върху ключови аспекти като езиковите нарушения и интеракцията между различни култури чрез езика. Той разглежда също така многоезичието като ценен ресурс за междукултурно обогатяване и личностно развитие. Внимание е поставено върху механизмите на придобиване на езикови умения и върху тяхното значение за социалната адаптация и културната интеграция. Изследват се и социолингвистични перспективи, обхващащи влиянието на социалните фактори върху езиковата практика и вариация, както и връзката между езика и идентичността.

Модул 7 - Езиковото развитие и психологически перспективи.
Модул 7 представлява кулминацията на курса, съчетавайки фундаменталните принципи на психолингвистиката с тези на психологията на развитието. Той предлага задълбочено разбиране за взаимовръзката между езиковите умения и психологическото развитие на индивида, подчертавайки как всеки етап от живота носи свои специфични езикови и когнитивни предизвикателства и успехи.
За кого е предназначен
Курсът "Психолингвистика и психология на развитието" е предназначен за широк кръг от участници, включително:
• Студенти и изследователи в областта на психологията, които искат да разширят знанията си и да навлязат по-дълбоко в психологията на развитието и психолингвистиката.
• Психолози и психотерапевти, търсещи да интегрират разбирания от психолингвистиката и човешкото развитие в своята практика за по-ефективна работа с клиенти от различни възрастови групи.
• Учители и педагогически специалисти, които искат да приложат знания за психологическото и езиковото развитие в образователната среда, за да подобрят учебния процес.
• Родители, желаещи да разберат по-добре развитието на своите деца и как да подкрепят тяхното езиково и психологическо развитие.
• Логопеди в областта на говорни и езикови нарушения, които искат да задълбочат своите познания в психолингвистиката и връзката ѝ с психологическото развитие.
• Социални работници, работещи с лица в различни етапи на живота, търсещи по-добро разбиране на психологическите и езиковите аспекти на човешкото развитие.
• Медицински специалисти, интересуващи се от връзката между психологическото здраве, езиковото развитие и общото благополучие.
• Любители на психологията и езикознанието, с общ интерес към разбирането на човешкото поведение, мислене и език.
• Културни изследователи, изучаващи влиянието на културата върху езиковото и психологическото развитие.
• Мултилингвисти и преводачи, заинтересовани от процесите на езика и многоезичието, и тяхното въздействие върху психологическото развитие.

Курсът предлага ценни знания и умения, които са приложими в множество професионални сфери, обогатявайки разбирането на участниците за сложната природа на човешкото развитие и езиковата обработка.

Участниците в курса ще придобият следните ключови знания и умения:
• Интегриране и приложение на психологически теории и подходи: Анализ и интеграция на широк спектър от психологически теории и подходи за разбиране и подкрепа на различните аспекти на човешкото развитие.
• Знания за възрастовите периоди: Идентифициране и прилагане на подходящи стратегии и интервенции, съобразени със специфичните нужди и предизвикателства на различните възрастови периоди на развитие.
• Анализ на езиковото развитие: Способност да анализират как езиковите умения се развиват от ранна детска възраст до късна зрялост.
• Разбиране за динамиката на социалната интеграция: Анализ на процесите на социално унаследяване и значението на дейността за самосъзнанието и социализацията на индивида.
• Стратегии за развитие на сила и устойчивост: Умения за разработване и прилагане на стратегии, насочени към укрепване на личностната сила и устойчивост в различни социални и културни среди.
• Използване на позитивни стратегии за развитие: Разработване и прилагане на стратегии, насочени към подкрепа на позитивното развитие на личността и социалните взаимоотношения, базирани на съвременните изследвания и теории в психологията.
• Прилагане на психолингвистични принципи: Умение да използват психолингвистични знания в различен контекст, включително образование, терапия и социална работа.
• Комуникативни стратегии: Разработване на ефективни стратегии за междуличностна комуникация, основаващи се на психологически и езикови принципи.
• Критично мислене и анализ: Способност за критично анализиране и интерпретиране на научни изследвания и теории в областта на психологията и психолингвистиката.
• Социокултурен анализ: Оценка на културното и социалното въздействие на езиковото и психологическото развитие.
• Разрешаване на проблеми: Идентифициране и ефективно решаване на проблеми, свързани с развитието и езиковата обработка.
• Самосъзнание и рефлексия: Развитие на умения за самонаблюдение и рефлексия върху собствените процеси на мислене и комуникация.
• Езикови и когнитивни стратегии: Знания за стратегии за подкрепа на езиковото и когнитивното развитие в различни възрастови групи.
• Мултидисциплинарен подход: Способност да интегрират познания и методи от различни области, като психология, лингвистика и образователни науки, за разработване на цялостни стратегии за подкрепа на индивидуалното развитие.

Тези умения осигуряват на участниците в курса възможност да приложат комплексно и дълбоко разбиране за взаимодействието между езиковото и психологическото развитие в своята професионална практика и личен живот.
Продължителност на обучението
Програмата на обучение е с продължителност от 110 учебни часа, като достъпът Ви до нея е от 6 месеца, считано от деня на създаване на акаунта Ви. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курса на обучение е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.
Завършване и финален тест
Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 15 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 70 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график. След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

След успешното завършване на своето обучение и успешни преминаване на финален тест, всички участници ще бъдат наградени с официален дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера. Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Бонуси към офертата

 • Всеки клиент с ваучер за курса по Психолингвистика и психология на човешкото развитие получава бонус курс - Project Management.

Условия на офертата:

 • Валидност на ваучера: от 13 Април до 31 Юли 2024г.
 • За да активирате ваучера си, е необходимо да го регистрирате чрез предоставения линк в уебсайта на Европейска Академия. Тази процедура трябва да се извърши в рамките на срока на валидност на ваучера.
 • Достъпът до нашата платформа за дистанционно обучение ще Ви бъде предоставен в рамките на работния ден, при условие че регистрацията е осъществена не по-късно от 18:00ч. В случай че регистрацията бъде извършена след този час, както и в Събота след 14:00ч или в Неделя, достъпът ще бъде активиран на следващия работен ден.
 • Веднага след като предоставите необходимата информация за регистрация, ще бъде създаден Вашият профил в платформата за обучение. На посочения от Вас електронен адрес ще получите имейл с данни за достъп и кратка инструкция за използване на функциите на платформата.Можете да посетите уебсайта на образователната платформа на следния адрес и да се логнете с получените данни за достъп.
 • Достъпът Ви започва от момента на създаване на Вашия профил на платформата за дистанционно обучение.
 • След успешно завършване на курса и положения финален тест, Вие ще имате възможността да генерирате своя дигитален сертификат и уверение.
 • Възможно е да получите тези документи на хартиен носител с мокър печат и златно лого срещу доплащане към Европейска Академия за Психология и Приложни Науки за таксата и доставката според тарифите на куриерската фирма. Заявка за изготвяне на документите на хартиен носител може да направите на следния линк.
 • След активиране на достъпа до обучителната програма, замяната на курс не е възможна.
 • Подробности относно общите условия на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки можете да намерите тук.
 • Имате възможност да откажете покупката на ваучера и да поискате възстановяване на сумата, ако това се случи в рамките на 14 дни от датата на покупка. Това право на отказ е приложимо при условие че ваучерът не е бил предоставен и използван. Ако сте активирали ваучера, получили сте данни за достъп или сте започнали да използвате услугата, предоставяна чрез дигиталната ни платформа Education Academy, вече не можете да се възползвате от правото си на отказ, и сумата, платена за ваучера, не подлежи на възстановяване.
 • Всички други глобални условия на Grabo.bg
Задай въпрос

Осигурено от Европейска академия

European Academy of Applied Skills (EAAS) - Вашата Платформа за Елитно Образование и Професионално Развитие

Създаване на мост между академични знания и приложими умения Академия БГ
се издига като един от пионерите в образователната сфера в България, предоставяйки обширен спектър от курсове и сертификации в критични области като психология и педагогика, мениджмънт и маркетинг, бизнес и иновации, счетоводство и финанси всички със силно фокусиране върху приложимостта и практическата стойност на знанието.

Акредитации, които отразяват нашата отдаденост към качеството

Ние от European Academy of Applied Skills сме изключително горди от нашите акредитации и членства, които включват гаранция за качество ISO 9001:2015, акредитирани програми за педагогически специалисти от Министерството на Образованието и Науката (МОН), както и статута ни като първият български образователен център, акредитиран от International Alliance of Professional Business Elites (IAPBE) и Continuing Professional Development (CPD) къмThe CPD Group, с акредитирано членство в European Association of Applied Psychology, International Association for Management Development in Dynamic Societies, Association for Talent Development, Association for International Education и други. Академията Бг е регистрирана като търговска марка към Патентно ведомство на Република България с Рег. № 168615.

Партньорства, които обогатяват и подкрепят приложението на обучението

Сътрудничеството ни с корпоративни лидери като Telus International Bulgaria и SIEMENS Bulgaria не само обогатява учебния процес, но и създава реални възможности за приложение на придобитите умения в динамичния бизнес контекст. Допълнително, нашата колаборация с учебни програми в Колеж "Света Ариадна" предоставя възможности за продължаване на образованието във висши учебни заведения.

Достъпно и качествено обучение за всеки

Всеки курс, програма или сертификация, която предлагаме, е разработена с ясен и същевременно задълбочен език, гарантирайки, че висококачественото обучение е достъпно и разбираемо за всички.

Разнообразие от професионални курсове и програми

Открийте курсове, които не само укрепват съществуващите Ви умения, но и отварят врати към нови кариерни възможности, като предоставят обстоен теоретичен фундамент и актуални знания от експерти в областта.

Свобода и гъвкавост с нашата онлайн платформа

Отворете врати към знание, където и да сте, с нашата платформа за дистанционно обучение! В EAAS, ние разбираме динамиката на Вашия ежедневен живот и предлагаме неограничена гъвкавост, за да учите според своите желания. Нашата платформа е достъпна от всяко устройство, по всяко време, предоставяйки Ви възможността да се обучавате със свой собствен темп

Сертификат и Удостоверение

При успешно завършване на обучението, Вие получавате сертификат и удостоверение, които подчертават и утвърждават Вашите новопридобити умения и квалификации, признати на национално и международно ниво.

Европейски стандарти и признание

Ангажирани сме с прилагането на най-добри практики и стандарти, издигани от европейски източници и организации. Това гарантира, че Вашето обучение е актуално, релевантно и признато на международно ниво.

100% Признание на Вашето обучение
Всеки курс, преминат при нас, е пълноценно признат, с възможност за добавяне на приложение към Вашия сертификат за допълнителна увереност и прозрачност.

Станете част от нашата образователна общност

Получете нови знания, развивайте професията си и бъдете част от общността на професионалисти, които избраха European Academy of Applied Skills за своя партньор в обучението и кариерното развитие.

Офертата е осигурена от ЕВРОПЕЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЯ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ ЕООД, ЕИК: 206235369 (Европейска академия).
Психолингвистика и психология на развитието - онлайн курс с 6-месечен достъп с възможност за дигитален сертификат и бонус курс Project Management
Топ цена: 5499лв Грабни ваучер
1грабнат ваучер

Още за разграбване:

Виж всички оферти

Последвай Grabo.bg:

Facebook Instagram
Адрес и контакти
Онлайн услуга academy-bg.com
Отзиви от клиенти (162)
Добри оферти и бързо обслужване.
Много добра платформа.
Brand 5
Ако търсите развитие и знание, тук е мястото!
Покажи още ревюта
Контакти с Grabo.bg: Форма info@grabo.bg 087 530 1090 (10:00 - 18:30ч)