Специални общи условияза предоставяне на туристически услуги

I. Страни

1/. "Грабо Медия" АД, ЕИК: BG203412406, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив, бул. Източен 94,
в качеството си на ТУРОПЕРАТОР и/или ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ с Удостоверение за регистрация №РК-01-6924/13.07.2016г, издадено от Министерството по туризма.

и

2/. Всяко заинтересовано трето лице, в качеството му на “ТУРИСТ” по смисъла на Закона за Туризма или на “ТУРОПЕРАТОР”, или на “ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ”, или на “ХОТЕЛИЕР”, в зависимост от наличие на специалните условия за определяне на това му качество, съгласно изискванията на националното му законодателство.

II. Понятия

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ (ДТУ) - Услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

ЕКСКУРЗИАНТ - Физическо лице ползващо туристическа услуга, чийто престой е под 24 часа и не ползва преспиване.

ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА (ОТП) - Групови и/или индивидуални пътувания, които отговарят на следните условия:
а) извършват се по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги: (аа) транспорт; (бб) настаняване; (вв) други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или настаняването и съставляват значителна част от пътуването,
и
б) се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи,
и
в) са за срок, по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване.

ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ (ОТУ) - Настаняване, хранене и транспортиране.

РЕЗЕРВАЦИОННА БЛАНКА - Документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена.

ТУРИСТ - Физическо лице ползващо туристическа услуга, чийто престой е най-малко 24 часа.

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ - Търговец предоставящ туристически услуги, чрез извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

ТУРИСТИЧЕСКИ ВАУЧЕР - Документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.

ТУРОПЕРАТОР - Търговец предоставящ туристически услуги от свое име и за своя сметка, чрез организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

III. Предмет

Предоставяне срещу заплащане на основни туристически услуги (ОТУ) и/или допълнителни туристически услуги (ДТУ), и/или на организирани групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена (ОТП), и/или продажби на самолетни билети (ПСБ).

IV. Обща информация

1/. "Грабо Медия" АД предоставя туристически услуги като туроператор или като туристически агент, по силата на договори с други туроператори, туристически агенти и хотелиери и/или по поръчка от потребители-Туристи, възложена с отделен договор.

2/. Когато предоставя туристически услуги като ТУРОПЕРАТОР, "Грабо Медия" АД действа от свое име и за своя сметка, като от свое име издава туристически ваучери и сключва туристически договори по смисъла на Закона за туризма.

3/. Когато действа като ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, "Грабо Медия" АД действа от името на други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери, като няма право от свое име да издава туристически ваучери и да сключва туристически договори.

4/. Съгласно изискванията на Закона за туризма, "Грабо Медия" АД има сключен договор за застраховка по Застрахователна полица № 7500170000436 за Застраховка “Отговорност на лицензирани туроператори, за периода 11.08.2017г - 10.08.2018г, със застраховател Групама Застраховане ЕАД.

5/. Когато между условията посочени за резервация и необходими за получаване на туристическа услуга по конкретна оферта и клаузите на тези Специални общи условия за предоставяне на туристическа услуга има противоречия, прилагат се условията посочени в офертата.

V. Резервация

1/. "Грабо Медия" АД оферира предоставяните срещу заплащане туристически услуги на сайта си Grabo.bg.

2/. Чрез попълване на електронна резервационна бланка или чрез обаждане на обявените телефони за контакт, в зависимост от условията на конкретната оферта, Туристът би могъл да има възможност, без предварително заплащане, да извърши временна резервация за желаната туристическа услуга. В тези случаи временната резервация е в сила до 48 часа, в който период от време Туристът е длъжен да я потвърди като извърши авансово плащане в размер на обявения депозит. Ако срокът изтича в неработен ден, счита се, че е изтекъл в 18.00 часа на първия работен ден след това.

3/. Окончателната резервация е възможна и се прави, след като клиентът заплати по обявената банкова сметка, депозит в размер най-малко 50 % от обявената сума на човек, освен ако в офертата не е посочено друго. Останалите 50 % от дължимата сума, Туристът заплаща съобразно условията на офертата.

4/. В срок от 2 работни дни след извършеното плащане, "Грабо Медия" АД потвърждава на Туриста направената резервация като му изпраща Туристически ваучер в електронна форма. Когато резервацията е за организирано туристическо пътуване (ОТП), на Туристът се изпраща Туристическият договор и издаденият въз основа на него Туристически ваучер. Туристът има възможността и правото да получи туристическият договор и Туристическият ваучер и на хартиен носител, в който и да е от офисите на "Грабо Медия" АД посочени в сайта Grabo.bg.

5/. Туристът следва да е наясно, че в резултат на действия на трети лица (други туроператори, туристически агенти или хотелиери), потвърдената резервация би могло да бъде отменена или да бъдат променени условията, при които е била направена. В тези случаи "Грабо Медия" АД има правото, но не и задължението, да предложи на Туриста други възможности за ползване на туристическата услуга при същата цена. Ако не приеме направеното друго предложение, Туристът има правото да се откаже от договора без да дължи неустойки и обезщетения.

6/. Туристът следва да е наясно, че офертата за конткретна туристическа услуга, може да съдържа условия различни от условията в тези Специални общи условия. В тези случаи, отношенията между страните се уреждат съгласно условията на коркретната оферта.

7/. Туристът следва да е наясно, че ако в офертата, в туристическия ваучер или в резервационната бланка, не е посочено изрично, че застраховката необходима за ползване на туристическата услуга е включена в цената, то тази застраховка не е включена и Туристът следва допълнително сам и за своя сметка да се застрахова. В тези случаи, ако поради липса на застраховка, Туристът не може да ползва туристическата услуга, за която е заплатил, то "Грабо Медия" АД не носи никаква имуществена отговорност за това.

8/. В случаите, когато "Грабо Медия" АД действа в качеството си на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, извършващ посредническа дейност във връзка с предоставянето на туристически услуги от трето лице (други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери), с приемането на тези Специални Общи Условия, Туристът заявява, че е съгласен, възлага на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и изрично го упълномощава: От една страна да действа от името и за сметка на Туриста и от негово име и за негова сметка, предварително да резервира предлаганите от третото лице туристически услуги, с правото от името и за сметка на Туриста, да извършва плащания на третото лице във връзка с направената резервация и/или да приема обратно от третото лице, суми евентуално подлежащи им на връщане, а от друга страна да действа като пълномощник на третото лице и от негово име и за негова сметка да продава на потребителите-ТУРИСТИ, туристическите услуги предлагани от третото лице.

9/. Като посредник при предоставяне на туристически услуги от трети лица, "Грабо Медия" АД съдейства на потребителите-Туристи да извършат Резервация на заплатените от тях туристически услуги. В тези случаи Туристът не дължи възнаграждение на "Грабо Медия" АД за предоставени Резервационни услуги. Резервационните услуги предоставяни от "Грабо Медия" АД на Турист, се заплащат от Туриста, само ако това е било изрично уговорено между "Грабо Медия" АД и Туриста в отделен договор за поръчка.

10/. При извършване на предварително плащане и искане от страна на ТУРИСТА, ХОТЕЛИЕРЪТ е длъжен да му издаде фактура, която да му връчи лично или чрез ТУРАГЕНТА. До издаването на фактурата, ТУРАГЕНТЪТ има правото, но не и задължението, да издаде на ТУРИСТА проформа фактура от името на ХОТЕЛИЕРА.

VI. Права и задължения на страните

1/. "Грабо Медия" АД се задължава да подготви, да организира изпълнението и да предостави заплатената от Туриста, туристическа услуга съгласно условията предвидени в офертата и приети с потвърждението на резервацията.

2/. Туристът се задължава да окаже съдействие и да предостави на "Грабо Медия" АД, пълна и вярна информация, както и всички документи, необходими за организирането и предоставянето на туристическата услуга.

3/. "Грабо Медия" АД не се ангажира и не гарантира издаването и получаването на документи за самоличност и на визи за задгранични пътувания.

4/. Туристът носи лична отговорност и е длъжен да осигури редовността и точното оформление на документите си за самоличност и на документите нужни за задграничното му пътуване.

5/. При задгранично пътуване и с лица ненавършили 18 годишна възраст и при пътуване на дете с един родител Туристът е длъжен да се информира чрез сайта на Министерство на външните работи и на Национална Агенция Митници, относно действащите режими и нужни документи, и да си ги осигури своевременно. "Грабо Медия" АД оказва съдействие на Туриста за решаване на възникналите въпроси, съобразно възможностите на свободните си ресурси.

6/. Туристът е наясно и е съгласен, че следва допълнително да заплаща туристическите услуги невлизащи в цената въз основа на която е била направена и потвърдена резервацията.

7/. Настаняванията в превозните средства за пътуванията организирани от "Грабо Медия" АД, се извършва по реда на направените резервации, като майките с деца, бременните, хората със здравословни проблеми и на възраст над 75 години се ползват с предимство.

8/. Когато действа в качеството си на ТУРОПЕРАТОР, "Грабо Медия" АД установява цените и взема мерки за своевременното известяване на туристите за тяхното изменение. Изменение на цените е допустимо в случаите на изменението на цените на определящите я компоненти (превоз, хотел, летищни такси, курсови разлики и т.н.) общо в размер повече от 3% .

9/. При пътуване извън пределите на Република България, Туристът е длъжен да има застраховка, валидна за времето на пребиваване в чужбина. Когато е включена в цената, застраховката се извършва от "Грабо Медия" АД. Когато не е включена в цената - може да се извърши и от самия Турист. По желание на Туриста, застраховката може да се сключва и на по-високо ниво и/или да включва покритие и на допълнителни рискове.При входящ туризъм в Република България, Туристът е длъжен да има медицинска застраховка съгласно националното законодателство, а при липса - такава му се извършва за негова сметка.

10/. При задгранично ОТП, срок до 30 дни от началото на пътуването, Туристът има право да прехвърли правата си по сключения договор на трето лице, за което е длъжен в 3 дневен срок писмено да уведоми "Грабо Медия" АД за извършеното прехвърляне. Прехвърлящият Турист остава солидарно задължен с поемащият прехвърлянето Турист, за задълженията по туристическия договор, вкл. и за допълнителната работа за "Грабо Медия" АД възникнала във връзка с прехвърлянето, в размер на по 50.00 лева на човека.

11/. Когато действа в качеството си на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, доколкото действа като посредник и продава на ТУРИСТИТЕ, туристически услуги доставяни от трети лица - други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери, "Грабо Медия" АД не носи имуществена отговорност пред ТУРИСТА, за неизпълнението или за лошото изпълнение от страна на третите лица.

VII. Изменение и прекратяване на договора

1/. В пиковия период на съответния туристически сезон, в зависимост от действия на трети лица (други туроператори, туристически агенти или хотелиери), "Грабо Медия" АД има право да извършва замяна на хотела по резервацията, с такъв от същата или по-висока категория, в същия или в друг курорт, без промяна на общата цена на съответната туристическа услуга.

2/. В случаите на ОТП, ако е било посочено в офертата, при липса на определен минимален брой Туристи, "Грабо Медия" АД може да предложи на записалите се Туристи индивидуално пътуване на по-висока цена или пренасрочване на началото на услугата за друга дата или по друг маршрут. В такива случаи, в срок до 14 дни преди началото на пътуването "Грабо Медия" АД може да се откаже от изпълнението на договора и едностранно да го прекрати като върне сумите платени от записалите се Туристи, без да им дължи допълнителни неустойки или обезщетения.

3/. Ако в офертата не е посочено друго и ако не се касае за ранни резервации направени повече от 90 дни преди началото на ползването на туристическата услуга, в срок до 30 дни преди началото на ползването на туристическата услуга, Туристът може да се откаже от резервацията и едностранно да прекрати договора без да дължи обезщетение на "Грабо Медия" АД.

4/. Ако се касае за ранна резервация, отказана до 30 дни преди началото на ползване на туристическата услуга, Туристът дължи неустойка в размер на 10 % от платената цена.

5/. Ако Туристът се откаже от ползването на туристическата услуга и прекрати договора, по причини, които не са свързани с виновно поведение от страна на "Грабо Медия" АД, той дължи на "Грабо Медия" АД следните неустойки за неизпълнение, като процент от общата стойност на туристическата услуга, които могат да се удържат от авансово платените сума за резервацията, а именно:
= от 29 до 15 дни преди началото на ползване на туристическата услуга - 50 %;
= от 14 до 8 дни преди началото на ползване на туристическата услуга - 75 %;
= по-малко от 8 дни преди началото на ползване на туристическата услуга - 100 %.

6/. Същите срокове и неустойки се прилагат и при отказване от резервации направени при условие на авансово плащане в срок по-малко от 30 дни преди началото на ползването на туристическата услуга.

7/. ТУРИСТИ, закупили туристически услуги, могат да прехвърлят правата и задълженията си по договора за закупените туристически услуги, в полза на трето лице, което отговаря на всички изисквания за получаване на закупената туристическа услуга. В тези случаи ТУРИСТЪТ е длъжен в срок до 24 часа от прехвърлянето, да съобщи на "Грабо Медия" АД за настъпилото обстоятелство. В същото време третото лице, придобило правата и задълженията следва да направи искане пред "Грабо Медия" АД за получаване на Туристически ваучер, с неговите данни. Прехвърляне на права не се допускат, ако до началото на предоставяне на туристическата услуга са останали по-малко от 8 дни, освен ако в офертата за предоставянето й не е посочено друго. В тези случаи, рискът от сделката за прехвърляне на права е изцяло за третото лице и "Грабо Медия" АД не му дължи възстановяване на суми и/или каквито и да било обезщетения и/или неустойки, ако третото лице не е могло да ползва туристическата услуга поради късното прехвърляне на права.

8/. "Грабо Медия" АД има право да се откаже от изпълнение и едностранно да развали договора за предоставяне на туристическата услуга, когато Турисът не плати дължимите суми в указаните срокове.

VIII. Отговорности

1/. "Грабо Медия" АД не носи отговорност за действията и решенията на официалните власти на чужда държава, ограничаващи правата на Туриста и възможността му да ползва предоставената туристическа услуга.

2/. "Грабо Медия" АД не носи отговорност в случаите на организирани индивидуални или групови туристически мероприятия, когато поради вина на Туриста, мероприятието се е провело без негово участие или не се е провело по негова вина.

3/. "Грабо Медия" АД не носи отговорност, ако договорът за туристическа услуга не е бил изпълнен поради наличие на форсмажорни обстоятелства (включително, но не само: природни бедствия и катаклизми, бунтове, войни, стачки, масови безредици, терористични актове, внезапна смърт, телесно увреждане или заболяване на лице пряко отговорно за организирането, провеждането и изпълнението на туристическата услуга, което не е могло да бъде заменено своевременно, и т.н., и т.н.). В тези случаи сумите платени от туристите им се връщат в 14 дневен срок след изплащането им от застрахователя или след връщане на съответната сума от страна на третото лице - контрагент (друг туроператор, туристически агент, хотелиер или превозвач) - изцяло или пропорционално в зависимост от постъпилата сума.

4/. "Грабо Медия" АД не носи отговорност за багажа на Туриста (изгубване, повреждане, противозаконно отнемане и др.) и не му дължи обезщетение за неизползвани туристически услуги, от които е могъл, но не се е възползвал.

5/. В случай на неточно или лошо изпълнение на договора от страна на "Грабо Медия" АД, туристът е длъжен незабавно да констатира неизпълнението, чрез протокол или друг равностоен документ, съставен и подписан от компетентните длъжностни лица по мястото на неизпълнението. В 7 дневен срок от завършване на ползването на туристическата услуга, Туристът има право писмено да направи рекламация на предоставената му туристическа услуга пред "Грабо Медия" АД, на обявения адрес. Правото на рекламация принадлежи единствено на засегнатото лице. В едномесечен срок от подаването, "Грабо Медия" АД разглежда и се произнася по направената рекламация, като уведомява за резултата направилото я е лице.

6/. Дължимите обезщетения и/или неустойки не могат да надхвърлят стойността на туристическата услуга - предмет на договора.

IX. Заключителни клаузи

1/. В отношенията между страните, условията на тези Специални Общи Условия се прилагат дотолкова, доколкото в офертите публикувани на сайта Grabo.bg, липсват обявени други конкретни условия за предоставянето на съответната оферирана туристическа услуга.

2/. Страните по настоящия договор се споразумяват, че споровете между тях ще се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие - от тричленен състав на Арбитражния съд при Стопанска Асоциация, Адрес:4003 Пловдив бул. “Цар Борис III Обединител” № 37, Палата 27, тел: 032 628 933 ; факс: 032 264 478; E-mail: arbitraj@biapl.org.

За 2786 дни публикувахме 121352 оферти, които се разграбиха
5 883 984 пъти, спестявайки 126 364 37998 лв на 524 509 грабомани!