Общи условия за участие в бонус-програмата Grabo Club

Настоящият документ съдържа информация за ползване на услугите, предоставяни от "Грабо Медия" АД, ЕИК: BG203412406, по бонус-програмата Grabo Club, като урежда отношенията между нас и всеки един от вече регистрираните партньори.

Общите условия са договор, сключен между всеки от регистрираните потребители, търговци и "Грабо Медия" АД, и имат силата на закон, в отношенията между тях. Допълнителни условия между страните по Общите условия, могат да се уреждат с отделни договори и/или анекси, сключени включително и по електронен път.

С включването Ви в бонус-програмата Grabo Club се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Лоялен партньор-потребител е всеки регистриран в интернет сайта Grabo.bg потребител, който се регистрира за програмата Grabo Club от интернет адрес https://grabo.bg/club, и получи уникален идентификационен номер за участието си в програмата.

Лоялен партньор-търговец е всеки търговец, спазващ добрите търговски практики, който се е регистрирал в програмата Grabo Club.

Потребителската програма Grabo Club има за цел да даде възможност на потребителите-участници в нея да възстановят част от разходите си, за извършваните от тях покупки на стоки/услуги, осъществявани при посещение на търговските обекти, собственост на регистрираните партньори-търговци и обявени в https://grabo.bg/ като участващи в програмата Grabo Club.

За целта, на всеки лоялен партньор-потребител, по електронен път, или на магнитен носител, или на хартиен носител, или по какъвто и да е друг удачен начин, "Грабо Медия" АД дава личен идентификационен код и/или клиентска карта. Клиентската карта се заплаща, като стойността й се обявена в https://grabo.bg/.

Идентификационният код може да се състои от цифри, малки и големи букви.

Списъкът на лоялните партньори-търговци, с адресите на търговските им обекти, е публичен и се намира на страницата за лоялни партньори в https://grabo.bg/.

При закупуването на стока/услуга от партньор-търговец, партньорът-потребител предоставя на търговеца уникалния си идентификационен код, получен при регистрацията в Grabo Club, и изисква да му бъде издаден фискален бон или друг законоустановен документ, доказващ размера на платената сума.

Партньорът-търговец е длъжен да издаде на партньорът потребител фискален бон или друг законоустановен документ, доказващ размера на платената сума и незабавно да съобщи на "Грабо Медия" АД, представеният му идентификационен код, посредством електронната система на "Грабо Медия" АД.

Въз основа на подадените данни от партньорите-търговци, "Грабо Медия" АД незабавно зарежда „виртуалните портфейли” на партньорите-потребители, като им дава (подарява) бонуси в размер на предварително определен процент от стойността на направената покупка. За извършеното зареждане на потребителя се съобщава с sms

"Грабо Медия" АД предварително изнася информация към публичния списък на партньорите-търговци, покупката при кой от тях, какъв бонус, като % от стойността й, носи. Обявените в сайта бонуси, са актуални към момента на обявяването им, но "Грабо Медия" АД има право едностранно да ги промени, ако търговецът е променил даваната търговска отстъпка, към момента на закупуването на съответната стока/услуга

Партньорът – потребител не може да комбинира „бонусите”, получавани в рамките на настоящата програма, с каквито и да било други промоции и/или Grabo ваучери в рамките на едно и също посещение, в който и да е от търговските обекти на търговците-партньори.

Правата и задълженията за направени от партньора-потребител покупки, засягат изключително и само съответния търговец - партньор. След сключването на договора между потребител и търговец, "Грабо Медия" АД не поема никаква гаранция и отговорност относно задължения за предлаганата от страна на търговеца-партньор, стока/услуга.

Търговецът–партньор има право да посочва собствени, временни ограничения за ползване на предимствата по настоящата програма, в зависимост от времето, характера и условията на закупуваната конкретна стока/услуга (по време на национален и/или църковен празник, фирмено парти и др.подобни).

Партньорнът-потребител е длъжен сам да следи за обявяваните от търговеца-партньор временни ограничения, чрез посочените от последния контакти. "Грабо Медия" АД не носи отговорност за временните ограничения, оповестявани от търговецът-партньор.

В случай на неизпълнение или лошо изпълнение от страна на търговеца-партньор, "Грабо Медия" АД не носи каквато и да било имуществена и/или друга компенсационна отговорност, във връзка със съответната сделка.

Рекламационно производство. Всеки потребител има право да започне рекламационно производство, в рамките на три работи дни след посещението си в търговски обект, ако установи, че въведената в системата сума е по-ниска от полагащата му се, в съответствие с това, което е похарчил. Рекламационното производство започва, с уведомяване по електронен път на "Грабо Медия" АД и се извършва с посредничеството на последното. При подаване на сигнала, потребителят е длъжен да представи и копие от издаденият му платежен документ, който "Грабо Медия" АД, заедно със сигнала, препраща на Търговеца. Без представено копие от платежен документ, ревизионното производство не може да се проведе. В 7(седем) дневен срок от получаване на сигнала, Търговецът, може да вземе становище, като изпрати по електронен път, копие от платежния документ, който твърди, че е издал за конкретния случай. "Грабо Медия" АД сам редактира въведените суми в системата, когато констатира, че:
- Индивидуализиращите белези на двете копия от платежния документ съвпадат и сумите по тях са еднакви;
- Индивидуализиращите белези съвпадат, но сумите са различни, като се приема за вярна сумата посочена в копието на платежния документ представен от търговеца;
- Индивидуализиращите белези са различни, или когато търговецът не представи в дадения му, по-горе, срок копие от платежния документ, като се приема за вярна сумата посочена в копието от платежния документ, представено от потребителя.
При понататъшни спорове между потребител и търговец относно действително заплатената стойност за направената покупка, страните могат да предявят претенциите си пред компетентния съд

"Грабо Медия" АД е длъжен да даде на партньора-потребител, следващия му се бонус/бонуси, в размер определен в зависимост от стойността на направените покупки от партньорите-търговци.

Ако партньорът-потребител е използвал бонус на стойност по-голяма, отколкото действително му се следва, е длъжен да върне на "Грабо Медия" АД, онова, което е получил в повече. В този случай "Грабо Медия" АД може да извърши прихващане на дължимото за връщане срещу свое задължение за друг бонус към същия потребител.

Бонусите са права, част от покупката, направена от потребителя, да бъде платена с парични средства на "Грабо Медия" АД, които се дават и могат да се използват единствено при закупуването чрез https://grabo.bg/, на стоки/услуги от разстояние, при условията на авансово плащане.

Покупки, даващи право на бонуси, могат да се извършват в търговските обекти, участващи в програмата Grabo Club, само в обявеното за тях работно време.

Партньорът-потребител има право да използва дадените му бонуси, едновременно или на части, по всяко време и за всяка стока/услуга, която закупува само чрез https://grabo.bg/, от разстояние, при условията на авансово плащане.

Освен за покупки, партньорът-потребител може да използва дадените му и натрупани бонуси, още и за участия в игри, състезания и др. подобни на страниците на https://grabo.bg/, както и за прехвърляне във „виртуалните портфейли” на други регистрирани партньори-потребители.

Когато размерът на натрупаните бонуси надхвърли сумата от 100 лева, потребителят може да поиска натрупаната сума да му бъде преведена по посочена от него банкова сметка. Всички разходи по транзакцията са за сметка на потребителя.

При заплащане чрез бонуси, частта от стойността на закупуваната от партньора-потребител, стока/услуга, съответстваща на размера на използвания бонус/бонуси, е за сметка на "Грабо Медия" АД и се заплаща от него на търговеца-продавач.

По смисъла и при условията на чл. 44 и сл. от Закона за местните данъци и такси, дадените бонуси се считат за приети и получени от партньора-потребител, в момента на използването им за заплащане на стока/услуга.

Неразделна част от настоящите Общи условия, са и Общите условия за потребителите на Grabo.bg.

За неуредените въпроси в Общите условия, се прилага действащото законодателство на Република България.

Всички права запазени!
"Грабо Медия" АД